Aktualności

Instrukcja zmiany przynależności klubowej.

1/02/2020 16:53

Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu Sosnowiec przedstawia jakie dokumenty należy załączyć przy zmianie przynależności klubowej w rudzie wiosennej 2020r.


Zmiana przynależności klubowej.

 

  • zawodnik, który podpisał deklarację gry amatora (DGA) na sezon 2019/2020 w klubie odstępującym stosuje się transfer definitywny lub czasowy i należy załączyć następujące dokumenty:

          - umowę pomiędzy klubami

          - deklaracja gry amatora (DGA) (podpisana przez rodziców dla zawodników niepełnoletnich)

          - zwolnienie zawodnika z klubu odstępującego

             w/w dokumenty do pobrania na stronie Podokręgu w dokumentach zakładka Komisja ds. Rozgrywek

            Prawidłowe wypełnienie dokumentu zwolnienia z klubu (pobrane ze strony Podokręgu Sosnowiec):

          - wpisujemy imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia, nr ewidencyjny extranetu, nazwy klubów,

            zaznaczamy transfer definitywny lub czasowy (wpisujemy ramy transferu czasowego), wpisujemy

            datę wygaśnięcia umowy, natomiast pozostałą cześć zwolnienia dotyczącą ekwiwalentu za

            wyszkolenie, opłaty ryczałtowej i rezygnacji z tych opłat skreślamy.

 

  •  zawodnik, który nie podpisał deklarację gry amatora (DGA) na sezon 2019/2020 w klubie odstępującym jest zawodnikiem wolnym i należy załączyć następujące dokumenty:

           - deklaracja gry amatora (DGA) (podpisana przez rodziców dla zawodników niepełnoletnich)

           - zwolnienie zawodnika z klubu odstępującego

              w/w dokumenty do pobrania na stronie Podokręgu w dokumentach zakładka Komisja ds. Rozgrywek

            Prawidłowe wypełnienie dokumentu zwolnienia z klubu (pobrane ze strony Podokręgu Sosnowiec):

           - wpisujemy imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia, nr ewidencyjny extranetu, nazwy klubów,  

             zaznaczamy jako wolny zawodnik, wpisujemy datę wygaśnięcia umowy i wypełniamy części

            dotyczące opłaty za wyszkolenie zawodnika dla klubu odstępującego (dot. zawodnika od 12 lat do

            23 lat) lub dotyczące opłaty ryczałtowej (dot. zawodnika powyżej 23 lat do 28 lat) jeżeli klub odstępujący

            będzie żądał takich opłat i skreślamy całkowicie pozycję dotyczącą rezygnacji za wyszkolenie i

            ryczałtu.

            Natomiast gdy klub nie będzie żądał opłat za wyszkolenie zawodnika i ryczałtu to skreślamy te

            pozycje dotyczące tych opłat i zaznaczamy o rezygnacji z tych opłat.

           Dla zawodników wolnych, którzy nie podpisali DGA na sezon 2019/2020 do lat 12 i powyżej 28 lat

           skreślamy pozycję dotyczącą opłat za wyszkolenie, opłat za ryczałt i pozycję za rezygnację tych opłat.

 

  • Zawodnik wolny (zawodnik, którego nie łączy z klubem żadna umowa i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich):

           - oświadczenie zawodnika – przerwa w grze powyżej 12 miesięcy ,

           - deklaracja gry amatora (DGA) (podpisana przez rodziców dla zawodników niepełnoletnich)

           w/w dokumenty do pobrania na stronie Podokręgu w dokumentach zakładka Komisja ds Rozgrywek

 

 W przypadku braku prawidłowo wypełnionych w/w dokumentów stanowi podstawę do anulowania wniosku o zmianie przynależności klubowej a za prawdziwość przedstawionych danych odpowiada             klub.